Србија - под капом небеском

Но­ва изузетна мо­но­гра­фи­ја о Ср­би­ји, у одво­је­ним из­да­њи­ма на срп­ском, ен­гле­ском, ру­ском и не­мач­ком је­зи­ку, са це­лом ле­пе­зом рас­ко­шних по­ве­за! Књи­га на­пи­са­на мо­дер­но а у ду­ху ста­рих мај­сто­ра, илу­стро­ва­на вр­хун­ским фо­то­гра­фи­ја­ма.
Геопоетика и пу­то­пи­са­ње. Ge­ni­us lo­ci. Зе­мља и на­род, љу­ди и оби­ча­ји, ху­мор и пе­сме, обе­ди и об­ре­ди. Зда­ња и се­ћа­ња. При­ро­да и дру­ге ле­по­те. Са­крал­на ге­о­гра­фи­ја и врхунци српске културе. Тра­го­ви ста­рог све­та (од стар­че­вач­ке кул­ту­ре до Кел­та). Рим­ски гра­до­ви и ца­ре­ви ро­ђе­ни на про­сто­ру да­на­шње Ср­би­је. Сред­њо­ве­ков­ни пу­те­ви, твр­ђа­ве, хра­мо­ви. Двор­ци, са­ла­ши, ба­ње, ет­но се­ла. Во­до­па­ди, пе­ћи­не, ре­ке, је­зе­ра. Пла­ни­не и рав­ни­це. Све­те го­ре и во­де. Ме­ста нај­ве­ћих хо­до­ча­шћа. Све­те сли­ке. Чудесна Ср­би­ја. При­че са дру­ма: крај­пу­та­ши, за­пи­си, ва­ша­ри, во­де­ни­це. Ве­ли­ки ви­зи­о­на­ри, пе­сни­ци, ју­на­ци. Све то упле­те­но у је­дан еле­гант­ни све­тли лук ко­ји Ср­би­ју опа­су­је и опи­су­је, пре­до­ча­ва нам ње­ну при­влач­ност и тај­но­ви­тост.
Велико достигнуће српског издаваштва.

Формат: А4. Обим: 392 стране
Насловна Издања Фото прича Архива вести Редакција Књижара Везе КонтактEnglish