ЗАВИЧАЈ ЦАРЕВА

По­во­дом 1700 го­ди­на Ми­лан­ског едик­та (313–2013) из штам­пе је иза­шла лук­су­зна мо­но­гра­фи­ја ЗА­ВИ­ЧАЈ ЦА­РЕ­ВА - Рим­ски вла­да­ри са про­сто­ра да­на­шње Ср­би­је, на срп­ском, ита­ли­јан­ском и ен­гле­ском је­зи­ку.
На те­ри­то­ри­ји да­на­шње Ср­би­је ро­ђе­но је ше­сна­ест рим­ских ца­ре­ва и по­диг­нут низ рим­ских гра­до­ва, утвр­ђе­ња и па­ла­та. Ка­сно­ан­тич­ка исто­ри­ја се до­брим де­лом од­ви­ја­ла на по­зор­ни­ци Ср­би­је, оста­вља­ју­ћи нам бо­га­то спо­ме­нич­ко и ар­хе­о­ло­шко на­сле­ђе, ко­је, иако у струч­ном по­гле­ду со­лид­но про­у­че­но, ни­је ши­ро­кој јав­но­сти, ни у зе­мљи ни у ино­стран­ству, пред­ста­вље­но на на­чин ко­ји за­слу­жу­је. Ти­ме се про­пу­шта шан­са да кул­тур­но-исто­риј­ска сли­ка о Ср­би­ји до­би­је јед­ну зна­чај­ну бо­ју и сво­је ме­сто у европ­ском ду­ги­ном спек­тру.

Формат:
21х30 cm
Обим: 280 страна

Насловна Издања Фото прича Архива вести Редакција Књижара Везе КонтактEnglish